Remonditeenuse üldtingimused

 1. ÜLDSÄTTED

1.1 Töövõtja on määranud Bauhofi Group AS’i (edaspidi Bauhof) oma volitatud esindajaks. Bauhofil on õigus vahendada kogu Töövõtja ja Tellija vahelist suhtlust, sealhulgas õigus esitada Tellijale Lepingu eseme kohta hinnapakkumisi, sõlmida lepinguid ja esitada arveid.

1.2 Töövõtja kinnitab, et osutab remondi- ja paigaldusteenust Lepingu kohaselt ning vastavalt heale ehitustavale- ja standarditele.

1.3 Pooled lähtuvad käesoleva Lepingu täitmisel Võlaõigusseaduses töövõtulepingute kohta sätestatust.

2. LEPINGU EESMÄRK

2.1 Lepingu eesmärgiks on Lepingu tingimustele vastava tulemuse saavutamine.

2.2 Töövõtja on kohustatud saavutama Lepingu eesmärgi ning nõuetekohaselt tehtud töö Tellijale üle andma. Kui Lepingu eesmärki ei saavutata, siis ei loeta Lepingut kohaselt täidetuks.

3. LEPINGU ESE

3.1 Lepingu esemeks on remondi- ja paigaldusteenus (edaspidi Teenus) vastavalt Tellija esitatud lähteülesandele ja käesolevale Bauhofi hinnapakkumusele.

4. TÖÖVÕTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Töövõtja kinnitab, et on tutvunud objektiga ja kinnitab, et hinnapakkumuses kajastuvad kõik vajalikud tööd. Kui selgub, et tegelik olukord erineb Lepingus kirjeldatust ja see tingib lisatööde teostamise, siis nende mõjus Lepingu tingimustele lepivad Tellija ja Töövõtja kirjalikult kokku enne Teenuse osutamise alustamist.

4.2 Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, siis osutab Töövõtja Teenust tööpäeviti ajavahemikus 8.00 – 17.00.

4.3 Töövõtja osutab Teenust vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele eeskirjadele ja ehitusnormidele ning järgib kvaliteedinõudeid.

4.4 Töövõtja hangib vajaliku tööjõu, abimaterjalid, seadmed ja masinad, mis on vajalikud Teenuse osutamiseks vastavalt Lepingule.

4.5 Töövõtja korraldab Teenuse osutamise perioodil kasutatavate materjalide ja seadmete valve objektil omal kulul. Tellija ei vastuta materjalide ja seadmete säilimise eest.

4.6 Töövõtja on kohustatud lisaks hinnapakkumuses sätestatud Teenusele tegema kõiki muid töid, mis on vajalikud Teenuse osutamiseks vastavalt Lepingule.

4.7 Töövõtjal on õigus nõuda Teenuse osutamise tähtaja mõistlikku pikendamist, kui Teenuse osutamise käigus ilmneb asjaolusid, mida Töövõtja ei teadnud või mida Töövõtja ei saanud objekti üle vaatamisel ette näha, sh nt kui ilmnevad ettenägematud füüsilised tingimused, Tellijast tingitud põhjused, sh lisatööde või muudatustööde tellimine, vääramatu jõud, jmt.

4.8 Töövõtjal on õigus nõuda hinnapakkumises toodust suuremat mõistlikku (lepingust tulenevate ühikuhindade baasil) tasu, kui eelarve ületamine on oluline (ületab ….% lepingu mahust ning seda ei olnud võimalik ette näha.

4.9 Töövõtjal on õigus nõuda Teenuse osutamise tähtaja ja hinna mõistlikku (lepingust tulenevate ühikuhindade baasil) muutmist juhul, kui Tellija pole õigeaegselt täitnud oma kohustusi või kui Tellija soovil tuleb teostada lisatöid või muudatustoid, mille tegemise vajadus pole tingitud Töövõtjast.

4.10 Töövõtja vastutab Teenuse osutamisel tuleohutuse nõuete järgimise eest.

5. TELLIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 Tellija korraldab tõhusat omanikujärelevalvet.

5.2 Tellijal on kohustus Töövõtja poolt teenuse osutamise käigus teostatud remondi- ja paigaldustööd üle vaadata ja vastu võtta.

5.3 Tellijal on kohustus anda mittevastavuste kõrvaldamiseks mõistlik tähtaeg, mis võimaldab Töövõtjal suuremate kulutusteta ilmnenud mittevastavused kõrvaldada.

5.4 Tellija korraldab Teenuse osutamiseks vajamineva materjali (sh värvid, parketi, keraamilised plaadid, tasandussegud, vuugitäitematerjalid, tapeedid, sanitaartehnika jne.) transpordi objektile kokkuleppel Bauhofiga.

5.5 Tellija võimaldab Teenuse osutamise kestel Töövõtjal tasuta kasutada vett ja elektrienergiat. Kui Tellija objekt asub tasulise parkimise tsoonis, siis korraldab Tellija Töövõtjale Teenuse osutamise ajaks tasuta parkimise või tasub ise Töövõtja parkimise eest vastavalt parkimistsooni tariifile.

5.6 Tellija hangib kõik Teenuse osutamiseks vajalikud load ja kooskõlastused (kaasomanike, naabrite, ühistu, kohaliku omavalitsusega jne.). Tellija on teadlik, et tolmu ja müra levik väljapoole Teenuse osutamise ruumi on vältimatu. Teenuse hinnas ei sisaldu hind Teenuse osutamise järgse koristuse eest, v.a. põranda pühkimist harjaga Teenuse osutamise ruumis.

5.7 Tellija vastutab Töövõtjale üle antud dokumentide ja andmete tõepärasuse eest. Kui töö ei vasta lepingutingimustele, võib Tellija nõuda uue töö tegemist ainult juhul, kui tegemist on olulise lepingurikkumisega. Tellijal on õigus nõuda tööde parandamist ainult mõistlikus ulatuses.

6. TÖÖ ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE

6.1 Töövõtja on kohustatud taotlema vahetähtaja täitmise kohta Tellijapoolse kirjaliku heakskiidu Teenuse osutamise käigus teostatud tööde akteerimise vormis. Vahetähtajaks loetakse Teenuse osutamise kalendergraafikus fikseeritud tööetapi tähtaega, välja arvatud lõpptähtaeg.

6.2 Kui Tellija ei ole kolme päeva jooksul tööde akti aktsepteerinud ega esitanud akti osas motiveeritud kirjalikku pretensiooni, loetakse tööd vastuvõetuks. Tellijal on õigus esitada Töövõtjale kirjalik pretensioon juba vastuvõetud töö kohta hiljemalt 15 päeva jooksul alates tööde vastuvõtmisest.

6.3 Pretensioonid esitab Tellija Töövõtjale Bauhofi kaudu.

6.4 Kui Töövõtja ei ole Teenuse osutamisel kinni pidanud Lepingus sätestatud lõpptähtaegadest, välja arvatud, kui viivitus pole tingitud Töövõtjast, on Töövõtja kohustatud tasuma leppetrahvi 0,15 % tähtaegselt teostamata tööde maksumusest päevas. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Töövõtjat kohustuse täitmisest.

6.5 Tellija on kohustatud esitama Lepingust tuleneva leppetrahvi nõude Töövõtjale Bauhofi kaudu hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul arvates päevast, mil Tellija vastavast rikkumisest teada sai.

7. TEATED

7.1 Pooled esitavad teisele Poolele kõik teated, kas kirja või e-kirja teel, alljärgnevalt:

Tellijale: Vastavalt pakkumises toode kontakt e-posti aadressile

Töövõtjale: remont@bauhof.ee

7.2 Poole mistahes nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

7.3 Pooled kohustuvad viivitamatult teavitama teist Poolt oma kontaktandmete muutumisest.

8. GARANTII

8.1 Töövõtja poolt Teenuse osutamisel teostatud tööde garantiiaeg on kaks aastat tööde üleandmise ja vastuvõtmise akti allkirjastamise päevast arvates.

8.2 Garantiiaja jooksul on Töövõtja kohustatud likvideerima kõik vaegtöödest tingitud puudused ja vead oma vahenditega ja oma kulul mõistliku aja jooksul.

8.3 Garantiitööde hulka ei kuulu hariliku kulumisega seotud tööd ega selliste puuduste kõrvaldamine, mis tulenevad hooldus- või kasutusjuhendite rikkumisest või tavapäraselt vajalikuks peetavate hooldustööde mitteteostamisest ning mittesihipärasest kasutamisest.

9. TEENUSE OSUTAMISE TÄHTAEG

9.1 Töövõtja alustab töid vastavalt pakkumises märgitud tähtajal.

9.2 Töövõtja annab valmis tööd tellijale üle vastavalt pakkumises märgitud tähtajal.

10. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

10.1 Kõik lepingu täitmisega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

10.2 Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti õiguse alusel Harju Maakohtus.

11. LÕPPSÄTTED

11.1 Lepingut võib muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad pärast allakirjutamist mõlema Poole poolt.

11.2 Lepingu ülesütlemine võib toimuda Võlaõigusseaduses ettenähtud alustel ja korras.

11.3 Leping jõustub alates mõlema Poole poolt allakirjutamise hetkest.

11.4 Leping on sõlmitud kahes võrdse juriidilise jõuga eksemplaris.